Imbuhan pe dan per-/-anImbuhan pe-

Awalan pe- mempunyai variasi bentuk pe-, per-, pem-, pen-, peny-, peng-, penge-, dan pel-. Awalan pe- mengalami perubahan bentuk ketika dilekatkan pada dasar.


Makna Awalan pe- :

Makna awalan pe- sebagai kata kerja yaitu:

1) (men) jadikan lebih
Contoh:
perindah, perjelas
2) membagi jadi
Contoh:
Perdua roti itu.


Makna awalan pe- sebagai kata benda yaitu:
1) yang memiliki
Contoh:
 pejabat, pertanda
2) yang menghasilkan atau yang mengeluarkan
Contoh: 
ayam pedaging, ayam petelur
3) orang yang biasa melakukan atau menggunakan
Contoh: 
pertapa, pemabuk, perokok
4) orang atau hal yang melakukan suatu perbuatan
Contoh: 
peninjau, pengawas
5) orang yang pekerjaan atau profesinya sebagai …
Contoh: 
pesenam, petinju, penari
6) orang atau hal yang dikenai laku
Contoh: 
pesuruh, petatar
7) alat yang digunakan untuk ….
Contoh:
pemotong = alat yang digunakan untuk memotong
Penggaris = alat yang digunakan untuk menggaris
8) menyatakan sifat
Contoh:
pemalas, pemalu
Imbuhan per-/-anKonfiks per-/-an memiliki variasi bentuk pe-an, peng-an, pen-an, pem-an, peny-an, dan penge-an.
Makna konfiks per-/-an:

1)   perbuatan atau hal yang dinyatakan oleh verba
Contoh:
pengiriman, pengakuan, pertanyaan, pernyataan

2) tempat melakukan perbuatan
Contoh:
Pengadilan

3) alat yang digunakan untuk melakukan
Contoh:
pendengaran, penciuman

4) menunjukkan kumpulan
Contoh:
perumahan, pegunungan

5) hal yang berkaitan dengan
Contoh:
perikanan, perburuhan.