Imbuhan -kan dan ke-/-anImbuhan ke–an

Konfiks ke-an memiliki tiga jenis, yaitu ke-/-an sebagai pembentuk kata kerja, ke-/-an sebagai pembentuk kata sifat, dan ke-/-an sebagai pembentuk kata benda.

1)   Sebagai pembentuk kata kerja, ke-/-anmempunyai makna:
a.   'menderita, terkena'
        Contoh:
Kemalamandi perjalanan.
Semalam aku kedinginan.

b.   'dapat di' atau 'tak sengaja' Contoh: Mobil itu kelihatan dari jauh
      Contoh:
Anak itu ketahuan mencontek ulangan temannya.

2)   Sebagai pembentuk kata sifat, ke-/-anmempunyai makna
a.   'terlalu' atau 'terlampau'
Contoh:
Baju anak itu kebesaran.
Pakaian seragamnya kekecilan.

b.   menyatakan agak atau menyerupai
Contoh:
kekuning-kuningan

3)   Sebagai pembentuk kata benda, konfiks ke-/-anmempunyai makna
a.   'mempunyai ciri atau sifat'
Contoh:
keadilan, kemanusiaan
b.   'tempat'
Contoh:
kecamatan, kelurahan
c.   'hasil me-/-kan'.
Contoh:
keputusan, ketetapan
d.   'hal atau keadaan yang berhubungan dengan'
Contoh:
kekosongan, kebangsaan

Imbuhan –kan


Akhiran -kan berfungsi sebagai akhiran pembentuk kata kerja. Akhiran -kan tidak mengalami perubahan apabila ditambahkan pada dasar kata apa pun.

Contoh:
perhati + -kan  perhatikan
buka + -kan  bukakan

Makna akhiran -kan adalah sebagai berikut.
1) 'menyebabkan', 'menjadikan'
Contoh:
Peristiwa itu menyedihkan kami.
Cerita pahlawan itu menumbuhkan semangat kami.

2) 'melakukan untuk/bagi orang lain'
Contoh:
Aku membuatkan adik makanan.
Ibu membukakan ayah pintu.

3) 'sungguh-sungguh'
Contoh:
Perhatikan gambar berikut.
Dengarkan ucapan saya.

4) 'dengan' atau 'menggunakan sebagai alat'
Contoh:
Pukulkan sapu ini pada nyamuk-nyamuk itu.

Ikatkan tali ini pada dahan itu.