Pedoman EYD 2016 - Penulisan Unsur Serapan


IV. PENULISAN UNSUR SERAPAN

                                                                                                                                                           Depan

Dalam perkembangannya bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar.


Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeur, de facto, de jure, dan l’exploitation de l'homme par l'homme. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing.

Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya.

Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut.a (Arab, bunyi pendek atau bunyi panjang) menjadi a (bukan o)
mażhab                ()
مذ هب                    mazhab
qadr                      (
قدر )                    kadar
ṣaḥābat                (
صحا بة )              sahabat

      haqīqat                 (حقيقة )                hakikat
‘umrah                 (
عمرة )                    umrah

      gā’ib                      (غائب )                  gaib
iqāmah                 (
إقامة )                    ikamah
khātib                   (
خاطب )                  khatib
riḍā’                      (
رضاء )                  rida
ẓālim                    (
ظالم )                    zalim

‘ain                             (ع Arab)               pada awal suku kata menjadi a, i, u
‘ajā’ib                   (عجائب )                ajaib
sa‘ādah                 (
سعادة )                  saadah
‘ilm                       (
علم )                     ilmu
qā‘idah                 (
قاعدة )                  kaidah
‘uzr                       (
عذر )                    uzur

      ma‘ūnah               (معونة )                  maunah

‘ain                             (ع Arab)               di akhir suku kata menjadi k

      ’i‘ tiqād                 (إعتقاد )                iktikad
mu‘jizat               (
معجزة )                 mukjizat
ni‘mat                  (
نعمة )                    nikmat
rukū‘                     (
ركوع )                   rukuk
simā‘                     (
سماع )                   simak
ta‘rīf                     (
تعريف )              takrif

aa (Belanda) menjadi a
paal                       pal
baal                       bal
octaaf                   oktaf

ae tetap ae jika tidak bervariasi dengan e
aerobe                  aerob
aerodinamics      aerodinamika

ae, jika bervariasi dengan e, menjadi e
haemoglobin       hemoglobin
haematite            hematit

ai tetap ai
trailer                   trailer
caisson                 kaison

au tetap au
audiogram           audiogram

autotroph            autotrof
tautomer             tautomer
hydraulic             hidraulik
caustic                 kaustik

c di depan a, u, o, dan konsonan menjadi k
calomel                kalomel
construction       konstruksi
cubic                    kubik
coup                     kup
classification      klasifikasi
crystal                  kristal

c di depan e, i, oe, dan y menjadi s
central                 sentral
cent                      sen
circulation          sirkulasi
coelom                 selom
cybernetics         sibernetika
cylinder               silinder

cc di depan o, u, dan konsonan menjadi k
accomodation    akomodasi
acculturation      akulturasi
acclimatization  aklimatisasi
accumulation     akumulasi
acclamation        aklamasi

cc di depan e dan i menjadi ks
accent                  aksen
accessory            aksesori
vaccine                vaksin

cch dan ch di depan a, o, dan konsonan menjadi k
saccharin             sakarin
charisma              karisma
cholera                 kolera
chromosome       kromosom
technique            teknik

ch yang lafalnya s atau sy menjadi s
echelon                eselon
machine               mesin

ch yang lafalnya c menjadi c
charter                 carter
chip                      cip

ck menjadi k
check                    cek

ticket                    tiket

ç (Sanskerta) menjadi s
çabda                    sabda
çastra                   sastra

ḍad (ض Arab) menjadi d
’afḍal                    ( أفضل )               afdal
ḍa’īf                      (
ضعيف )              daif
farḍ                       (
فرض )                 fardu
hāḍir                     (
حاضر )                hadir

e tetap e
effect                    efek
description         deskripsi
synthesis             sintesis

ea tetap ea
idealist                 idealis
habeas                  habeas

ee (Belanda) menjadi e
stratosfeer           stratosfer
systeem               sistem

ei tetap ei
eicosane              eikosan
eidetic                  eidetik
einsteinium        einsteinium

eo tetap eo
stereo                   stereo
geometry             geometri
zeolite                  zeolit

eu tetap eu
neutron               neutron
eugenol                eugenol
europium             europium

fa (ف Arab) menjadi f
ʼafḍal                    (
أفضل )                afdal
‘ārif                       (
عارف )                   arif
faqīr                      (
فقير )                 fakir
faṣīh                      (
فصيح )              fasih
mafhūm               (
مفهوم )                  mafhum

f tetap f
fanatic                  fanatik
factor                   faktor
fossil                     fosil

gh menjadi g
ghanta                  genta

sorghum              sorgum

gain (غ Arab) menjadi g
gā’ib                      (غائب )                  gaib
magfirah              (
مغفرة )                 magfirah
magrib                 (
مغرب )                  magrib

gue menjadi ge
igue                       ige

gigue                     gige
ḥa (ح Arab) menjadi h
ḥākim                   (حاكم )                    hakim
iṣlāḥ                      (
إصلاح )                islah
siḥr                       (
سحر )                   sihir

hamzah (ء Arab) yang diikuti oleh vokal menjadi a, i, u
’amr                      (أمر )                       amar
mas’alah              (
مسألة )                  masalah
’iṣlāḥ                     (
إصلاح )                islah
qā’idah                 (
قاعدة )                   kaidah
’ufuq                     (
أفق )                   ufuk

hamzah (ء Arab) di akhir suku kata, kecuali di akhir kata, menjadi k
ta’wīl                    (تأويل )                takwil
ma’mūm              (
مأموم )                    makmum
mu’mīn                (
مؤمن )                    mukmin

hamzah (ء Arab) di akhir kata dihilangkan
imlā’                     (إملاء )                    imla
istinjā’                  (
إستنجاء )            istinja/tinja
munsyi’                (
منشىء )               munsyi
wuḍū’                   (
وضوء )                 wudu

i (Arab, bunyi pendek atau bunyi panjang) menjadi i
ʼi‘tiqād                  (إعتقاد )                iktikad
muslim                 (
مسلم )                  muslim
naṣīḥah                (
نصيحة )              nasihat
ṣaḥīḥ                     (
صحيح )               sahih

i pada awal suku kata di depan vokal tetap i
iambus                 iambus
ion                        ion
iota                       iota

ie (Belanda) menjadi i jika lafalnya i
politiek                politik
riem                      rim

ie tetap ie jika lafalnya bukan i
variety                 varietas
patient                 pasien
hierarchy             hierarki

jim (ج Arab) menjadi j
jāriyah                 (جارية )                  jariah
janāzah                (
جنازة )                  jenazah
ʼijāzah                  (
إجازة )                   ijazah

kha (خ Arab) menjadi kh
khuṣūṣ                  (خصوص )             khusus
makhlūq              (
مخلوق )                 makhluk
tārīkh                   (
تاريخ )                tarikh

ng tetap ng
contingent          kontingen
congres                kongres
linguistics           linguistik

oe (oi Yunani) menjadi e
foetus                   fetus
oestrogen            estrogen
oenology             enologi

oo (Belanda) menjadi o
komfoor               kompor
provoost              provos

oo (Inggris) menjadi u
cartoon                kartun
proof                    pruf
pool                      pul

oo (vokal ganda) tetap oo
zoology                zoologi
coordination      koordinasi

ou menjadi u jika lafalnya u
gouverneur         gubernur
coupon                 kupon
contour                kontur

ph menjadi f
phase                    fase
physiology          fisiologi
spectograph        spektograf

ps tetap ps
pseudo                 pseudo
psychiatry           psikiatri
psychic                psikis
psychosomatic   psikosomatik

pt tetap pt
pterosaur             pterosaur
pteridology         pteridologi
ptyalin                 ptialin

q menjadi k
aquarium             akuarium
frequency            frekuensi
equator                ekuator

qaf (ق Arab) menjadi k
‘aqīqah                 (عقيقة )                akikah
maqām                 (
مقام )                     makam
muṭlaq                 (
مطلق )                  mutlak

rh menjadi r
rhapsody             rapsodi
rhombus              rombus
rhythm                 ritme
rhetoric               retorika

sin (س Arab) menjadi s
asās                       (
أساس )                  asas
salām                    (
سلام )                   salam
silsilah                 (
سلسة )                 silsilah

śa (ث Arab) menjadi s
aśiri                      ( أثيرى )               asiri
ḥadiś                     (
حديث )                 hadis
śulāśā                   (
ا لثّل ثاء )              selasa
wāriś                    (
وارث )                   waris

ṣad (ص Arab) menjadi s
‘aṣr                        ( عصر )                 asar
muṣībah               (
مصيبة )              musibah
khuṣūṣ                  (
خصوص )             khusus
ṣaḥḥ                      (
صح )                   sah

syin (ش Arab) menjadi sy
‘āsyiq                    (عاشق )                  asyik
‘arsy                     (
عرش )                   arasy
syarṭ                     (
شرط )                   syarat

sc di depan a, o, u, dan konsonan menjadi sk
scandium             skandium
scotopia               skotopia
scutella                skutela
sclerosis              sklerosis

sc di depan e, i, dan y menjadi s
scenography       senografi
scintillation        sintilasi
scyphistoma       sifistoma

sch di depan vokal menjadi sk
schema                 skema
schizophrenia     skizofrenia
scholastic            skolastik

t di depan i menjadi s jika lafalnya s
actie                     aksi
ratio                     rasio
patient                 pasien

ṭa (ط Arab) menjadi t
khaṭṭ                     ( خطّ )                     khat
muṭlaq                 (
مطلق )                  mutlak
ṭabīb                     (
طبيب )                tabib

th menjadi t
theocracy            teokrasi
orthography        ortografi
thrombosis          trombosis

methode (Belanda) metode

u    tetap u
unit                       unit

nucleolus             nukleolus
structure             struktur
institute               institute

u (Arab, bunyi pendek atau bunyi panjang) menjadi u
rukū’                     (ركوع )                   rukuk
syubḥāt                (
شبها ت )              syubhat
sujūd                    (
سجود )                  sujud
’ufuq                     (
أفق )                   ufuk

ua tetap ua
aquarium             akuarium
dualisme              dualisme
squadron             skuadron

ue tetap ue
consequent         konsekuen
duet                      duet
suede                    sued

ui tetap ui
conduite              konduite
equinox                ekuinoks
equivalent           ekuivalen

uo tetap uo
fluorescein          fluoresein

quorum                kuorum
quota                    kuota

uu menjadi u
lectuur                 lektur
prematuur           prematur
vacuum                vakum

v tetap v
evacuation          evakuasi
television            televisi
vitamin                vitamin

wau (و Arab) tetap w
jadwal                  (جدول )                   jadwal
taqwā                   (
تقوى )                 takwa
wujūd                   (
وجود )                    wujud

wau (و Arab, baik satu maupun dua konsonan) yang didahului u dihilangkan
nahwu                  (نحو )                     nahu
nubuwwah          (
نبوّّ ة )                  nubuat
quwwah               (
قوّّ ة )                  kuat

aw (diftong Arab) menjadi au, termasuk yang diikuti konsonan
awrāt                    ( عورة )                   aurat
hawl                     (
هول )                      haul
mawlid                 (
مولد )                    maulid
walaw                  (
ولو )                    walau

x pada awal kata tetap x
xanthate              xantat
xenon                   xenon
xylophone           xilofon

x pada posisi lain menjadi ks
executive             eksekutif
express                 ekspres
latex                     lateks
taxi                       taksi

xc di depan e dan i menjadi ks
exception            eksepsi
excess                   ekses
excision e            ksisi
excitation            eksitasi

xc di depan a, o, u, dan konsonan menjadi ksk
excavation          ekskavasi
excommunication ekskomunikasi
excursive             ekskursif
exclusive             eksklusif

y tetap y jika lafalnya y
yakitori                yakitori
yangonin             yangonin
yen                       yen
yuan                     yuan

y menjadi i jika lafalnya ai atau i
dynamo               dinamo
propyl                  propil
psychology          psikologi
yttrium                itrium

ya (ي Arab) di awal suku kata menjadi y
‘ināyah                 (عناية )                  inayah
yaqīn                    (
يقين )                 yakin
ya‘nī                     (
يعني )                 yakni

ya (ي Arab) di depan i dihilangkan
khiyānah             (خيانة )                 khianat
qiyās                     (
قياس )                 kias
ziyārah                 (
زيارة )                  ziarah

z tetap z
zenith                   zenit
zirconium           zirkonium
zodiac                  zodiak
zygote                  zigot

zai (ز Arab) tetap z
ijāzah                   (إجازة )                   ijazah
khazānah             (
خزانة )                  khazanah
ziyārah                 (
زيارة )                  ziarah
zaman                  (
زمن )                     zaman

żal (ذ Arab) menjadi z
ażān                      (أذان )                     azan
iżn                        (
إذن )                      izin
ustāż                     (
أستاذ )                 ustaz
żāt                         (
ذات )                      zat

ẓa (ظ Arab) menjadi z
ḥāfiẓ                           (حافظ ) hafiz
ta‘ẓīm                         (
تعظيم )               takzim
ẓālim                          (
ظالم )                    zalim

Konsonan ganda diserap menjadi konsonan tunggal, kecuali kalau dapat membingungkan.

Misalnya:
accu                      aki
‗allāmah              alamah
commission        komisi
effect                    efek
ferrum                  ferum
gabbro                  gabro
kaffah                   kafah
salfeggio              salfegio
tafakkur               tafakur
tammat                tamat
ʼummat                umat

Perhatikan penyerapan berikut!
ʼAllah                    Allah
mass                     massa
massal                  massal

Catatan:
Unsur serapan yang sudah lazim dieja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia tidak perlu lagi diubah.

      Misalnya:
bengkel
nalar
Rabu
dongkrak
napas
Selasa
faedah
paham
Senin
kabar
perlu
sirsak
khotbah
pikir
soal
koperasi
populer
telepon
lahir Selain kaidah penulisan unsur serapan di atas, berikut ini disertakan daftar istilah asing yang mengandung akhiran serta penyesuaiannya secara utuh dalam bahasa Indonesia.

   -aat (Belanda) menjadi –at
advocaat        advokat

   -age menjadi -ase
percentage    persentase
etalage           etalase

   -ah (Arab) menjadi –ah atau –at
‗aqīdah           (عقيدة )                 akidah
ʼijāzah            (
إجازة )                   ijazah
‘umrah           (
عمرة )                    umrah
ʼākhirah         (
آخرة )                    akhirat
ʼāyah               (
أية )                      ayat
ma‘siyyah      (
معصيّة )                 maksiat
ʼamānah         (
أمانة )                    amanah, amanat
hikmah           (
حكمة )                   hikmah, hikmat
‘ibādah           (
عبادة )                  ibadah, ibadat
sunnah           (
سنة )                    sunah, sunat
sūrah              (
سورة )                   surah, surat

   -al (Inggris), -eel dan -aal (Belanda) menjadi –al
structural,     structureel            struktural
formal,           formeel                  formal
normal,          normaal                normal
   -ant menjadi -an
accountant    akuntan
consultant     konsultan
informant      informan

   -archy (Inggris), -archie (Belanda) menjadi arki
anarchy,        anarchie                anarki
monarchy,     monarchie            monarki
oligarchy,      oligarchie              oligarki

   -ary (Inggris), -air (Belanda) menjadi -er
complementary, complementair komplementer
primary,        primair                  primer
secondary,    secundair              sekunder

   -(a)tion (Inggris), -(a)tie (Belanda) menjadi -asi, -si
action,            actie                      aksi
publication,  publicatie             publikasi

   -eel (Belanda) menjadi -el
materieel       materiel
moreel           morel

   -ein tetap -ein
casein             kasein
protein           protein

   -i, -iyyah (akhiran Arab) menjadi –i atau -iah
‘ālamī             (عالمي )                 alami
ʼinsānī            (
إنساني )              insani
‘āliyyah          (
عاليّة )                   aliah
‘amaliyyah    (
عمليّة )                   amaliah

   -ic, -ics, dan -ique (Inggris), -iek dan -ica (Belanda) menjadi -ik, ika
dialectics,      dialektica              dialektika
logic,              logica                     logika
physics,          physica                  fisika
linguistics,    linguistiek            linguistik
phonetics,     phonetiek             fonetik
technique,     techniek                teknik

   -ic (Inggris), -isch (adjektiva Belanda) menjadi -ik
electronic,     elektronisch         elektronik
mechanic,      mechanisch          mekanik
ballistic,         ballistisch             balistik

   -ical (Inggris), -isch (Belanda) menjadi -is
economical, economisch          ekonomis
practical,       practisch               praktis
logical,           logisch                   logis

   -ile (Inggris), -iel (Belanda) menjadi -il
mobile,           mobiel                   mobil
percentile,     percentiel             persentil
projectile,      projectiel              proyektil

   -ism (Inggris), -isme (Belanda) menjadi -isme
capitalism,    capitalisme           kapitalisme
communism, communisme       komunisme
modernism, modernisme         modernisme

   -ist menjadi -is
egoist             egois
hedonist        hedonis
publicist        publisis

   -ive (Inggris), -ief (Belanda) menjadi -if
communicative,  communicatief             komunikatif
demonstrative,    demonstratief               demonstratif
descriptive,          descriptief                     deskriptif

   -logue (Inggris), -loog (Belanda) menjadi -log
analogue,              analoog          analog
epilogue,               epiloog           epilog
prologue,               proloog          prolog

   -logy (Inggris), -logie (Belanda) menjadi -logi
technology,          technologie   teknologi
physiology,           physiologie   fisiologi
analogy,                analogie         analogi

   -oid (Inggris), oide (Belanda) menjadi -oid
anthropoid,          anthropoide antropoid
hominoid,             hominoide     hominoid

   -oir(e) menjadi -oar
trotoir                   trotoar
repertoire             repertoar

   -or (Inggris), -eur (Belanda) menjadi -ur, -ir
director,                directeur       direktur
inspector,             inspecteur     inspektur
amateur                 amatir
formateur             formatur

   -or tetap -or
dictator                 diktator
corrector              korektor
distributor            distributor

   -ty (Inggris), -teit (Belanda) menjadi -tas
university,            universiteit   universitas
quality,                  kwaliteit        kualitas
quantity,               kwantiteit     kuantitas

   -ure (Inggris), -uur (Belanda) menjadi -ur
culture,                  cultuur           kultur
premature,            prematuur     prematur
structure,              struktuur       struktur

            -wi, -wiyyah (Arab) menjadi -wi, -wiah
dunyāwī        (دنياوى )        duniawi
kimiyāwī       (
کيمياوى )    kimiawi
lugawiyyah   (
لغوىّة )             lugawiah